0,00 CZK
Váš nákupní košík:
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1.         

Katalog Poskytovatele je souhrn fotografií a popisků Zboží nabízeného k prodeji Poskytovatelem; Partner je oprávněn užívat Katalog Poskytovatele na základě Sublicence, jak je definována níže a podmínky její poskytnutí stanoveny v článku 4.4 těchto Partnerských VOP.

1.2.         

Partnerský internetový obchod nebo též Partnerský e-shop je aplikace provozovaná Poskytovatelem za podmínek stanovených těmito Partnerskými VOP na Internetové doméně www.adler.info, prostřednictvím které Poskytovatel umožňuje svým Partnerům užívat Služby Partnerský e-shopu  výhradně k prodeji výrobků a/ nebo služeb Poskytovatele Partnerem dalšímu blíže neurčenému počtu subjektů a Partner nabízí výrobky a/ nebo služby Poskytovatele k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.

1.3.         

Partner je podnikatel, který užívá Služby Partnerský e-shop, prostřednictvím kterého nabízí k prodeji výrobky a/ nebo služby Poskytovatele dalšímu blíže neurčenému počtu subjektů. Partner se řídí Partnerskými VOP v rozsahu, které se ho týkají, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“).

1.4.         

Poskytovatel nebo též ADLER Czech, a.s. je obchodní společnost se sídlem Ústí nad Labem - Krásné Březno, Nový Svět č.p. 199, 400 07, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2035, IČO: 254 09 727, DIČ: CZ25409727.

1.5.         

Registrace je souhrn kroků a postupů, které Partner učiní samostatně a bez pomoci Poskytovatele za účelem získání přístupu do Partnerského internetového obchodu.

1.6.         

Služba Customizace jsou zejména vývojové práce Poskytovatele směřující k vytvoření dodatečných funkcionalit Partnerského e-shopu, nezahrnutých do základní Služby Partnerský e-shop, individuálně objednaných jednotlivým Partnerem.

1.7.         

Služba Partnerský e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím Partnerského internetového obchodu Poskytovatele.

1.8.         

Smluvní strany nebo Strany je souhrnný název pro Poskytovatele a Partnera.

1.9.         

Sublicence je oprávnění užívat výsledků tvůrčí duševní činnosti poskytované Poskytovatelem Partnerovi v souladu s článkem 4.4. těchto Partnerských VOP.

1.10.       

Údaje jsou informace o Partnerovi, které Partner uvádí a poskytuje Poskytovateli při své registraci do e-shopu.

1.11.       

Užívání Služby Partnerský e-shop je aktivní uskutečňování objednávek prostřednictvím Partnerského e-shopu Partnerem v minimální míře jedné objednávky za jeden měsíc.

1.12.       

Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou předmětem obchodu na základě těchto Partnerských VOP  v Partnerském internetovém obchodu a které Partner nabízí jeho prostřednictvím na svých internetových stránkách ke koupi blíže neurčenému okruhu Zákazníků Partnera.

1.13.       

Zákazník Partnera je osoba, které Partner nabízí prostřednictvím Partnerského e-shopu Zboží, přičemž tato nabídka / tyto nabídky Partnera je / jsou směřována(y) k neurčitému okruhu subjektů.

1.14.       

Všeobecné obchodní podmínky Internetového obchodu společnosti ADLER Czech, a.s. nebo též jen „VOP“ je souhrn pravidel, který upravuje nákup a prodej výrobků a / nebo služeb Poskytovatele blíže neurčenému okruhu subjektů a je zveřejněn na Internetové doméně www.adler.info.

1.15.       

Všeobecné obchodní podmínky Partnerského e-shopu (dále též jen „Partnerské VOP“ nebo „Partnerské obchodní podmínky“) blíže vymezují vztahy mezi Poskytovatelem, Partnerem (Zákazníky Partnera), upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a Partnera při poskytování a užívání Služby Partnerský e-shop, zejména podrobněji specifikuji práva a povinnosti Poskytovatele jako Prodávajícího a Partnera jako Kupujícího při nákupu a prodeji Zboží Poskytovatele prostřednictvím Partnerského e-shopu. Vztahy neupravené Partnerskými VOP se řídí VOP nebo obchodním zákoníkem.

2.             Úvodní ustanovení

2.1

Partnerský e-shop umožňuje Partnerovi nabízet Zboží z Katalogu produktů podle aktuální nabídky Poskytovatele neurčitému okruhu subjektů, kteří si Zboží objednávají prostřednictvím Služby Partnerský e-shop.

3.             Pravidla a podmínky poskytování Služby Partnerský e-shop

3.1.

Partner získá přístup do Partnerského internetového obchodu na základě registrace. Registrace opravňuje Partnera včlenit Partnerský internetový obchod do svých internetových stránek, tzn. právo využít Partnerský internetový obchod v rámci své podnikatelské činnosti k nabídce Zboží svým Zákazníkům.

3.2.

Služba Partnerský e-shop je Partnerovi poskytována Poskytovatelem zdarma. Služba Customizace je Partnerovi poskytována za 450 Kč / hod. bez DPH, přičemž rozsah prací dohodnou Partner a Poskytovatel v příslušném ujednání (objednávce).

3.3.

Pravidla a podmínky, na základě kterých Partner nabízí prostřednictvím Partnerského e-shopu svým Zákazníkům Zboží, stanovuje Partner ve své působnosti a dle svého vlastního uvážení a Poskytovatel není těmito podmínkami jakkoli vázán.

3.4.

Poskytovatel neodpovídá za porušení jakékoli povinnosti Partnera vůči jakémukoli Zákazníkovi Partnera. Partner nemá nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Partnera vůči jakémukoli Zákazníkovi Partnera, včetně nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení jakékoli povinností Partnera vůči jakémukoli Zákazníkovi Partnera při a/ nebo v důsledku využití Služby Partnerský e-shop.

3.5.

Nabídku Zboží k prodeji prostřednictvím Partnerského e-shopu vytváří Partner z obsahu Katalogu Poskytovatele. K vytvořené nabídce Zboží přiřadí Partner ceny dle své vlastní cenové politiky; za tyto ceny bude Partner dále nabízet Zboží k prodeji svým Zákazníkům.

3.6.

Zákazník Partnera odešle objednávku Zboží Partnerovi. Partner jednotlivými technickými kroky, které jsou patrné z procesu objednávání na Partnerském e-shopu odešle objednávku nebo souhrn objednávek svého Zákazníka nebo Zákazníků Poskytovateli.

3.7.

Objednávka odeslaná Poskytovateli v souladu s ustanovením článku 3.6. výše je Poskytovatelem potvrzována a vyřizována v souladu s  VOP.

3.8.

Přístup na základě registrace je Partnerům udělen na dobu trvání jejich užívání Služby Partnerský e-shop nebo na dobu trvání registrace, přičemž Poskytovatel si vyhrazuje právo přístup ukončit v případě, že  užívání Služby Partnerský e-shop Partnerem nadále netrvá a zároveň s zavazuje přístup ukončit v případě, že se Partner rozhodne zrušit svou registraci v souladu s článkem 3.9. níže.

3.9.

Pokud se Partner rozhodne zrušit svou registraci, kontaktuje za tím účelem Poskytovatele cestou elektronické komunikace na adrese cancel@adler.info. Registrace Partnera bude bez zbytečného odkladu zneaktivněna.

4.            Závěrečná ustanovení

4.1.

Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit parametry Služby Partnerský e-shop a ustanovení těchto Partnerských VOP, přičemž o chystaných změnách bude Partner vyrozumíván Poskytovatelem v dostatečném předstihu pomocí kontaktních údajů poskytnutých Partnerem Poskytovateli.

4.2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit poskytování Služby Partnerský e-shop; nárok na náhradu škody, která by mohla v souvislosti s tím Partnerovi vzniknout, je vyloučen.

4.3.

Poskytovatel poskytuje Službu Partnerský e-shop tak, jak je. Poskytovatel neručí za funkčnost Služby Partnerský e-shop nebo za výsledky, kterých Partner dosáhne při užívání Služby Partnerský e-shop. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené Partnerovi v případě jakékoli vady Partnerského internetového obchodu. Platnost článku 4.3. trvá i po ukončení poskytování služeb Partnerského e-shopu z jakékoli příčiny.

4.4.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit kterékoli třetí osobě sublicenci k jakémukoli výsledku tvůrčí duševní činnosti disponibilnímu prostřednictvím Služby Partnerský e-shop. Poskytovatel uděluje Partnerovi sublicenci k jakémukoli výsledku tvůrčí duševní činnosti, který je Partnerovi k dispozici prostřednictvím Služby Partnerský e-shop a kterého se Partner rozhodne užít, a to po dobu vázanosti Partnera těmito Partnerskými VOP. Sublicence je Partnerovi poskytnuta bezplatně.

4.5.

Vztahy neupravené těmito Partnerskými VOP, se řídí VOP, obchodním zákoníkem a dalšími obecně platnými právními předpisy České republiky.

4.6.

Veškeré spory vzniklé z těchto Partnerských VOP nebo v souvislosti s nimi se strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v jednoinstančním rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČO: 277 10 891 splňujícím předpoklady pro výkon rozhodce dle ust. § 4 odst. 1 z.č. 216/1994 Sb. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti pouze na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, že listinné důkazy nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Řízení je zahájeno dnem, kdy je spor přijat rozhodcem k rozhodnutí. Náklady řízení činí 3% z hodnoty sporu, minimálně potom 3.000,-- Kč a dále DPH z této částky v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, a souvisejících předpisů, především potom vyhl. č. 484/2000 Sb. a vyhl. 177/1996 Sb., v platných zněních.

Strany výslovně uvádějí, že se před podpisem této smlouvy s těmito pravidly seznámily a považují je za nedílnou součást této doložky.

Partnerské VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. dubna 2012.

 
 
 

IVO ČERMÁK STRAŠICE 615 / 2 338 45     icermak@iol.cz

 
 
work